Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1.     Milyen Alapelveket Követünk Adatkezelésünk Során? 

Az adatkezelése során alábbi alapelveket követjük:

 

  1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátha- tóankezeljük.

  1. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nemkezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

  1. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőekés relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

  1. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az álta- lunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokathaladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

  1. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok ke- zelésecéljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

  1. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé- letlen elvesztésével,megsemmisítésével vagy károsodásával

Az Ön Személyes Adatait

 

  1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög- zítjük, rendszerezzük,tároljuk és felhasználjuk.

  1. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű,ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

  1. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte- tése, fejlesztése és biztonsága.

2.     Kik Vagyunk?

A Válallkozásunk székhelye:              Vir , Prezida XIX. 26.

A Válallkozásunk telephelye:               Vir , Prezida XIX. 26.

A Válallkozásunk honlapja:                 https://demeapartments.com/ , https://www.dememobilehomes.com/

Telefonszám:  (+36) 70 360 6749                                    

E-mail cím:   info@demeapartments.com   és info@dememobilehomes.com                          

Adószám:  (HR)09072370283                        

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbiadatfeldolgozókat veszi igénybe:

 NÉV  CÍM  TEVÉKENYSÉG
     
Pellek Industries Kft
24757081-1-19
8553 Lovászpatona Rákóczi Ferenc utca 131 tárhely szolgáltatás
    adatbázis    karbantartás    és feldolgozás, riportokkészítése

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoz- tatónkban.

Az Általunk Kezelt Adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,a rosszindulatú, web- oldalunkat támadó látogatók beazonosítása,a látogatottság mérésére,statisztikai célok
Társaságunk jogos érdeke IP címa    látogatás   idő- pontjaa     meglátogatott aloldalak adatai,az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 1 hónap
Regisztráció a honlapon Hozzájárulás vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Ügyintézés, panaszészrevételre, panaszra válaszadás Jogi kötelezettség teljes néve-mail címtelefonszámlevelezési címegyéb személyes üzenet   5 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, beje- lentkezniszeretnének.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokatnem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@demeapartments.com e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (leg- feljebb azonban 1 hónaponbelül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

3.     Mik Azok A Sütik És Hogyan Kezeljük Őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze- ket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoz- tatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesíté- si, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő mun- kamenet-sütik, valamint afelhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harma- dik személyekaz Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütikengedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen Sütiket Alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél  
rendszersütik   nem igényel a webes alkalmazástűzfalának sessionsütije, amely a ke-reszthivatkozásokelleni visszaélésmegelőzésére szol-gál honlap működé-sének biztosítása    
nyomkövetősüti   igényel személyre szabás-hoz Ön beállításai-nak megjegyezé-seszolgáltatásunkhatékonyságánaknövelése   
nyomkövetősüti(harmadikféltől szár-mazó)     nem igényel új session-ök éslátogatók azonosí-tására, a GoogleAnalytics webesnyomkövető szol-gáltatás ment le a weboldal láto-gatása soránharmadik szemé-lyek (pl. Google)szolgáltatásaihozkapcsolódik    
           
           
           

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itthttps://www.google.com/policies/technologies/types/,     az adatvédelemről pedig itthttps://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

4.     Mit Kell Tudni Még A Honlapunkkal Kapcsolatos Adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Vállalkozásunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosanügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen,pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogyÖn az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 

  • a regisztráció törlésével,

  • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

  • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználá- sához valóhozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is ke- zelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek- ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésévelegyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatá- sának időtartama alatt.

5.     Egyéb Adatkezelési Kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol- gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke- zésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen- gedhetetlenül szükségesmértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyesadatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz- tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlanfelhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka- vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozásaérdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

6.     Melyek Az Ön Jogai És Jogorvoslati Lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 

  • tájékoztatást kérhet,

  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 

  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a köte- lezőadatkezelés kivételével),

  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

  • a felügyelő     hatóságnál     panaszt     tehet,     illetve     eljárást     kezdeményezhet(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatóság

 

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  • Levelezési cím: 1530 Budapest, : 5.

  • Telefon: +36 (1) 391-1400

  • Fax: +36 (1) 391-1410

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg- bízottadatfeldolgozónk által – feldolgozott

 

  • adatairól,

  • azok forrásáról,

  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem- pontjairól,

  • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé- gükről,

  • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg- előzésükre tettintézkedéseinkről, továbbá

  • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím- zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, vala- mint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz forduláslehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha azértesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelemkézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bíróságijogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj- tásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon be- lül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is- megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábbantovábbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekei- vel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé- nyesítéséhez vagyvédelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjá- tól számított 30 napon belül Ön bírósághozfordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá- lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is for- dulhat panasszal.

Kérjük Önt, Hogy Mielőtt A Felügyeleti Hatósághoz Vagy Bírósághoz Fordulna Panaszával – Egyeztetés És A Felmerült Probléma Minél Gyorsabb Megoldása Érdekében – Keresse MegVállalkozásunkat.

7.     Melyek A Főbb Irányadó Jogszabályok Tevékenységünkre?

 

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény- (Info tv.)

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.)

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

  • az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény – (Ehtv)

  • a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló évi CLXV. törvény. (Pktv.)

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Grtv.)

8.     Adatkezelési Tájékoztató Módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely- ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele afarfarchalet.hu weboldalon történik.

Dátum: Vir, 2023.03.15

Keresés

2024 május

 • hét
 • ked
 • sze
 • csü
 • pén
 • szo
 • vas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

2024 június

 • hét
 • ked
 • sze
 • csü
 • pén
 • szo
 • vas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Méret
Felszereltség
Felszerelés

Szálláshelyek összehasonlítása

Összehasonlítás